Vergoedingen

Door aansluiting bij de beroepsvereniging VBAG worden de consulten meestal gedeeltelijk of geheel vergoed. Check bij je zorgverzekeraar of, het door jou afgesloten (aanvullende) pakket, voor vergoeding in aanmerking komt.

Een therapeut die aangesloten is bij de VBAG, voldoet aan een groot aantal kwaliteitswaarborgen. Denk daarbij aan opleiding, bij- en nascholing, het afleggen van de beroepseed, praktijkvoering, verplichte persoonsgebonden gegevens, verklaringen en registraties.

https://www.vbag.nl/algemene-informatie/zorgverzekeraars.html

 

Consultkosten kunnen uitsluitend contant of per pin afgerekend worden.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Niet nagekomen of niet tijdig afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Daarnaast ben ik verplicht om iedere cliënt een behandelovereenkomst voor te leggen en te ondertekenen.
Verder doe ik mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult